Privacyverklaring Laudate Deum Wezep

 

Het Christelijk Mannenkoor Laudate Deum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Ook laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Laudate Deum respecteert ook de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Laudate Deum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;
 4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 5. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Laudate Deum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

Het bewaren van verzamelde gegevens

Wij bewaren de gegevens zo lang dat noodzakelijk is. Of tot na beëindiging lidmaatschap, donateurschap, sponsorschap of bedrijfsrelatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Laudate Deum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden:
Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Laudate Deum vraagt u om de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. Adres;
 3. Woonplaats;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Laudate Deum opgeslagen gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

Laudate Deum stelt een apart verwerkingsformulier op voor leden

[begin formulier] 

Laudate Deum stelt een apart verwerkingsformulier op omtrent onderstaande en vraagt, door ondertekening van dit document, toestemming voor:

Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite, programmaboekje affiches en flyers.

Het doel van deze persoonsgegevens is:
Dat er schriftelijke toestemming wordt verleend door de betrokkene.

Door ondertekening van dit verwerkingsformulier, verleen ik toestemming tot bovenstaande, aan Laudate Deum:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres

Getekend voor accoord

Naam  ——————————
Handtekening———————

Uw persoonsgegevens worden door Laudate Deum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

Plaats en datum

[eind formulier]

Persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in het programmaboekje en de nieuwsbrief dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is:

De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.

Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s  te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft wel altijd recht op het maken van bezwaar.

Persoonsgegevens worden door Laudate Deum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking:
voor een periode van 5 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen  maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens zouden wij als Laudate Deum  persoonsgegevens kunnen delen met derden: indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Alleen binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Laudate Deum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens Laudate Deum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 2. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;
 3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 4. Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 5. Onze leden en het bestuur zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 1. Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 2. Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 3. Om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Social media cookies

Social media partijen zijn o.a.
Facebook, Linkedin en Twitter.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Laudate Deum heeft daar geen invloed op.

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. (Bekijk uw browser-hulppagina voor exacte instructies.) Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van de interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contact

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.

Of, als u dat liever wilt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de secretaris van het koor, de heer Henk Riksen. Zijn gegevens vindt u bij
‘Info koor’ – ‘Bestuur’ op onze website.